کتاب های معرفی شده در برنامه کتاب باز فصل پنجم قسمت 58

انتشار در: معرفی کتاب تاریخ ایجاد: 2020-11-19 بازدید: 2036

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل پنجم برنامه کتاب باز قسمت پنجاه و هشت

میهمان برنامه: آقای سلمان خورشیدی

کارشناس برنامه: دکتر مجتبی شکوری

کتاب های معرفی شده:

1- کتاب از ایده نوشته سلمان خورشیدی

2- کتاب هوو نوشته سلمان خورشیدی

3-کتاب ذهن کامل نو نوشته دانیل ه پینک

4- کتاب کی نوشته دنیل پینک

5- کتاب حیوان قصه گو نوشته جاناتان گاتشال

6- کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته

7- کتاب انجمن شاعران مرده

8- کتاب دیوانه از قفس پرید