مزایای آموزش شغلی برای سازمان و افراد

انتشار در: مقالات تاریخ ایجاد: 2023-08-24 بازدید: 140
۳-۶ مزایای آموزش شغلی 
 
هر سازمانی به افرادی آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند. 
اگر توانایی های کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد، آموزش ضرورت چندانی ندارد. اما اگر چنین نباشد لازم است سطح مهارت، توانایی و انعطاف پذیری آنان افزایش یابد 
 
همگام با پیچیده تر شدن مشاغل، بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است. زمانی که مشاغل ساده بودند، به آسانی فرا گرفته می شود، اما هر چه بر پیچیدگی مشاغل افزوده گردد،
 
انتقال فنون آن با دشواری بیشتری همراه خواهد بود و این فشار امروزه بر سازمان ها بیشتر احساس می گردد تا محصولات و خدماتی را که تولید می کنند، چگونگی تولید و عرضه شان،
 
نوع مشاغل مورد نیاز و نوع مهارت های لازم برای انجام دادن این مشاغل را با وضعیت موجود وفق دهند. 
 
حدود نیمی از مشاغل که امروز در بسیاری از کشورها می بینیم در پنجاه سال گذشته وجود نداشته است. احتمال اینکه فردی حرفه ای را بیاموزد و تا چهل سال آینده به یادگیری مهارت
 
دیگری نیاز نداشته باشد، بسیار ضعیف و یا به کلی محال است. در تحول شتابان آموزش کارکنان نه تنها مطلوب است بلکه فعالیتی است که هر سازمانی باید برایش منابعی را در نظر بگیرد
 
تا همواره منابع انسانی کارآمد در اختیار داشته باشد (برود کو گلی ، ۲۰۰۴: ۳۰۷) 
 
به طور خلاصه مهم ترین مزایایی را که در جهت نیل به هدف های سازمانی می توان برای آموزش و توسعه کارکنان قائل شد، به شرح زیر عبارتند از: 
 
۱-۳-۶ برای سازمان 
 
۱ به سودآوری منجر می شود یا به بهبود نگرش مثبت در رابطه با سودآوری منتهی می گردد. 
 
2.. دانش و مهارتهای شغلی را در تمام رده های سازمان بهبود میبخشد. 
 
3-روحیه کارکنان را بهبود میبخشد 
 
۴ به افراد کمک می کند تا هدفهای سازمانی را بشناسند. 
 
۵ به ایجاد تصویر ذهنی بهتری از سازمان کمک میکند 
 
۶ صداقت، صراحت و اعتماد را تقویت میکند 
 
7. رابطه میان مافوق و مادون را بهبود میبخشد 
 
۸ توسعه سازمانی را گسترش میدهد. 
 
9.. از کارآموزان بازخورد می گیرد 
 
۱۰ -امکان تهیه دستورالعملهای شغلی را میسر می سازد 
 
۱۱ -به درک و اجرای سیاستهای سازمانی کمک میکند 
 
۱۲ -تدارک اطلاعات در رابطه با نیازهای آینده را موجب می.شود 
 
۱۳ -حل مسئله و تصمیم گیری را اثر بخش تر می سازد 
 
۱۴ -پیشرفت سازمانی را از درون میسر می.کند 
 
۱۵ -به افزایش مهارتهای رهبری ،انگیزش ارتباطات و فاداری و سایر ویژگی هایی که کارکنان و مدیران موفق به طور معمول ظاهر میکنند کمک میکند. 
 
۱۶ -افزایش بهره وری و کیفیت فراگیر را موجب می شود. 
 
۱۷ احساس مسئولیت نسبت به سازمان را برای توانمند شدن و با معلومات بودن گسترش میدهد. 
 
۱۸ -مدیریت مبتنی بر پیشگیری را پیش از آنکه فاجعه ای پدید آید بر می انگیزد. 
 
19-به کارکنان کمک می کند تا با دگرگونی ها سازگار شوند.
 
۲۰ ایجاد ثبات بیشتر در سازمان 
 
۲-۳-۶ برای افراد 
 
1-به افراد کمک می کند تا تصمیمات را بهتر بگیرند و مشکلات را به گونه ای اثر بخش تر حل کنند. 
 
2-از طریق آموزش و توسعه، متغیرهای انگیزشی مقبول بودنف رضایت معنوی، پیشرفت، رشد و مسئولیت در فرد ریشه می گیرند و به عمل در می آیند. 
 
3-خودپروری و اعتماد به نفس را تقویت و دستیابی به آنها را ممکن می سازد. 
 
4-به فرد کمک می کند تا بر فشار روانی ،تنش تعارض و يأس غلبه کند. 
 
5-رضایت شغلی و مقبولیت شغلی را افزایش می دهد. 
 
۶ فرد را به سوی هدفهای شخصی هدایت می کند و همگام با آن مهارت های نسبی افراد و تأثیر متقابل آنها را بهبود می بخشد.
 
7-نیازهای شخصی کارآموز و مربی را تأمین می کند 
 
۸ راه رشد را برای کارآموز هموار می کند و آینده را برایش ترسیم می نماید. 
 
9-توانایی یادگیری را در فرد افزایش و ترس از انجام وظایف را در فرد کاهش می دهد. 
 
۱۰ مهارتهای گفتاری و شنیداری و رفتاری را در فرد تقویت می نماید 
 
۳-۳-۶ برای مدیریت منابع انسانی در محور روابط با افراد، گروه ها و سیاستهای سازمانی 
 
1-ارتباط بین گروهها و افراد را بهبود می بخشد. 
 
2-توجیه و آشناسازی کارکنان جدید و آنهایی را که از طریق انتقال به مشاغل جدید گماشته می شوند ساده می کند 
 
3-اطلاعاتی را برای اجرای قوانین استخدامی و ایجاد فرصتهای استخدامی برابر فراهم می کند 
 
۴ -اطلاعاتی را در زمینه سایر قوانین دولتی و سیاستهای اداری فراهم می کند. 
 
۵ -مهارت ارتباطی بین افراد را بهبود می بخشد. 
 
۶ -اجرای سیاستها و مقررات سازمانی را ساده می کند. 
 
7-روحیه گروهی را بهبود می بخشد و همبستگی بین اعضای گروه را موجب می شود
 
8- سازمان را برای محل مناسبی برای کار و زندگی تبدیل می کند 
 
۹ جو مناسبی را برای یادگیری، رشد و هماهنگی به وجود می آورد.