تاثیر طبقه اجتماعی بر موفقیت تحصیلی شامل محیط و خانواده

انتشار در: مقالات تاریخ ایجاد: 2023-08-26 بازدید: 181
6-9 تأثیر طبقه اجتماعی بر موفقیت تحصیلی 
 
تحقیقات نشان داده است که میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان قشرهای محروم کمتر از قشرهای متوسط و بالای جامعه است. 
دانشورانی که درباره عدم موفقیت دانش آموزان متعلق به طبقه محروم جامعه اظهار نظر کرده اند بر دو دسته اند: کسانی که عدم موفقیت دانش آموزان را ناشی از محیط خانه و خانواده دانش
 
آموز می دانند و کسانی که بر تأثیر محیط مدرسه بر عدم موفقیت دانش آموزان تأکید می ورزند. 
 
محیط خانه و خانواده 
 
اگرچه آموزش، در حرف، رایگان است، اما مسئولان مدارس در عمل، از والدین می خواهند که برای برخی از هزینه های مدرسه مبالغی بپردازند. والدین متعلق به پایگاه اجتماعی اقتصادی
 
متوسط و بالا تا حدودی استطاعت پرداخت هزینه های اضافی را دارند. والدین این پایگاههای اجتماعی اقتصادی همچنین می توانند برای فرزندانشان کتابهای تقویتی، وسایل کمک آموزشی و
 
حتی معلم خصوصی فراهم سازند. کودکان محروم که گاه حتی نمی توانند صبحانه کافی و کاملی بخورند، از قدرت تمرکز کافی در کلاس برخوردار نیستند. شرایط زندگی در خانه به دانش
 
آموزان متعلق به پایگاه اجتماعی اقتصادی متوسط و بالا بهتر کمک می کند تا درس بخوانند. مثلاً بسیاری از این دانش آموزان دارای اتاقی مستقل هستند و از محیط آرامتری برخوردارند.
 
شرایط زندگی شلوغ و نا سالم نه تنها مانع درس خواندن دانش آموز می شود بلکه حتی این شرایط باعث بی علاقگی و یا بیماری دانش آموز می گردد و غیبت او را در کلاس بیشتر می کند 
 
والدين متعلق به طبقه متوسط و بالا همچنین بیشتر می توانند آنچه را که »سرمایه اجتماعی« نامیده شده است برای دانش آموز فراهم سازد. 
 
مثال ۷ 
 
والدین متعلق به طبقات متوسط و بالای جامعه کتابهای بیشتری در خانه دارند و وسایل بازی آموزشی بیشتری برای فرزندان خود فراهم می سازند. معمولاً این طبقات در خانه رایانه دارند و
 
والدین فرزندانشان را بیشتر به موزه ها و نگارخانه های هنری می برند. فرزندان خویشاوندان اعضای این طبقات نیز عمدتاً در درس موفق بوده اند. 
 
دستیابی به این امکانات می تواند از تمکن مالی افراد سرچشمه بگیرد، اما همچنین می تواند بازتاب تفاوت در ارزشها باشد. مثلاً احتمال بیشتری وجود دارد که والدین کودکان متعلق به طبقات
 
متوسط و بالا به تربیت کودکانشان توجه بیشتری نشان دهند و اهمیت پیشرفت در زندگی و ارزش درس خواندن را برای دستیابی به شغلی آبرومند گوشزد کنند. 
 
کودکان متعلق به طبقه پایین حتی ممکن است دریابند که نحوه صحبت کردن آنان موفقیتشان را به تعویق می اندازد. موفقیت در مدرسه مستلزم توانایی در خواندن و نوشتن است. این کار
 
برای کودکان متعلق به طبقه متوسط و بالای جامعه آسان تر است زیرا آنان در خانواده بیشتر خواندن و نوشتن را می بینند و یا در مهدکودکها خواندن و نوشتن را می آموزند. 
 
والدين متعلق به طبقه اجتماعی پایین شبها کمتر در امور درسی به فرزندانشان کمک می کنند. کمتر درباره فرزندانشان از مدرسه اطلاعات کسب می کنند و کمتر به مدرسه سر می زنند. آنان
 
کمتر به کیفیت مدرسه توجه می کنند.